Ibalgin® Junior

Písomná informácia pre používateľa

Ibalgin Junior
200 mg/5 ml perorálna suspenzia
ibuprofen

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa vaše dieťa do 3 dní nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Ibalgin Junior a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ibalgin Junior pre dieťa
 3. Ako používať Ibalgin Junior
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Ibalgin Junior
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ibalgin Junior a na čo sa používa

Ibuprofen patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID). Tieto lieky pôsobia tak, že zmenia reakciu tela na bolesť, zápal a vysokú telesnú teplotu. Ibalgin Junior je určený na krátkodobú symptomatickú liečbu:

 • horúčkymiernej
 • až stredne silnej bolesti, vrátane bolesti hlavy alebo bolesti zubov

Ibalgin Junior začína účinkovať v priebehu 15 minút a znižuje horúčku u detí po dobu až 8 hodín.

Ak sa vaše dieťa do 3 dní nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ibalgin Junior pre dieťa

Nepoužívajte Ibalgin Junior pre dieťa:

 • ak je alergické na ibuprofen alebo na iné podobné lieky proti bolesti (NSAID) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • ak niekedy po užití kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu) alebo iných podobných liekov proti bolesti (NSAID) trpelo dýchavičnosťou, astmou, nádchou alebo žihľavkou;
 • ak niekedy malo krvácanie v tráviacom trakte alebo perforáciu (prederavenie) v súvislosti s predchádzajúcim užívaním NSAID;
 • ak v súčasnosti má alebo malo opakujúce sa vredy žalúdka/dvanástnika (peptické vredy) alebo krvácanie (dve alebo viac epizód preukázaných vredov alebo krvácania);
 • ak má závažné zlyhávanie pečene, obličiek alebo srdca;
 • ak má krvácanie do mozgu (cerebrovaskulárne krvácanie) alebo iné aktívne krvácanie;
 • ak má poruchu zrážania krvi, pretože ibuprofen môže predlžovať čas krvácania;
 • ak má neobjasnené poruchy krvotvorby, ako je trombocytopénia.

Ak tento liek užíva žena: neužívajte ho počas posledných 3 mesiacov tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Ibalgin Junior pre vaše dieťa, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak vaše dieťa:

 • užíva akékoľvek iné lieky proti bolesti (NSAID) alebo kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) s dennou dávkou prevyšujúcou 75 mg;
 • má určité ochorenia kože (systémový lupus erythematosus (SLE) alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva);
 • má alebo niekedy malo ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu), pretože tieto ochorenia sa môžu zhoršiť (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“);
 • niekedy malo vysoký krvný tlak a/alebo srdcové zlyhávanie;
 • má zníženú funkciu obličiek;
 • má poruchy pečene;
 • Opatrnosť sa odporúča, ak sa užívajú iné lieky, ktoré by mohli zvyšovať riziko tvorby vredov alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy (ako je prednizolón), lieky proti zrážaniu krvi (ako je warfarín), selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (lieky na depresiu) alebo látky znižujúce krvnú zrážanlivosť (ako je kyselina acetylsalicylová).
 • užíva iný NSAID liek (vrátane inhibítorov COX-2, ako je celekoxib alebo etorikoxib), pretože súbežnému užívaniu týchto liekov sa treba vyhýbať;
 • Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby.
 • Vo všeobecnosti časté užívanie (niektorých druhov) liekov proti bolesti môže viesť k trvalým závažným problémom s obličkami.
 • má alebo malo astmu, chronickú nádchu, nosné polypy alebo alergické ochorenia, môže sa u dieťaťa vyskytnúť dýchavičnosť;
 • Veľmi zriedkavo boli v súvislosti s používaním NSAID hlásené závažné kožné reakcie (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm). Užívanie Ibalginu Junior sa má okamžite ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií (poškodenie sliznice) alebo akýchkoľvek iných príznakov alergických reakcií.
 • ak má problémy so srdcom, ak prekonalo mozgovú príhodu alebo si myslíte, že by mohlo byť vystavené riziku týchto ochorení (napr. ak má vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol alebo je fajčiar) o liečbe sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom;
 • má ovčie kiahne (varicela) - odporúča sa vyhýbať sa užívaniu Ibalginu Junior;
 • práve podstúpilo väčší chirurgický zákrok;
 • je dehydratované, pretože existuje zvýšené riziko problémov s obličkami;
 • Lieky ako je Ibalgin Junior môžu byť spájané s malým zvýšením rizika srdcového záchvatu („infarktu myokardu“) alebo mozgovej príhody. Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku ani trvanie liečby - 3 dni.

Krvácanie v tráviacom trakte, tvorba vredov alebo prederavenie, ktoré môžu byť smrteľné, sa zaznamenali v súvislosti so všetkými NSAID kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo s predchádzajúcou anamnézou závažných príhod postihujúcich tráviaci trakt. Ak sa vyskytne krvácanie v tráviacom trakte alebo prederavenie, liečba sa má okamžite ukončiť. Riziko krvácania v tráviacom trakte, vredov alebo prederavenia je vyššie so zvyšujúcimi sa dávkami NSAID, u pacientov s prekonaným vredom, predovšetkým komplikovaný s krvácaním alebo prederavením (pozri časť 2 „Neužívajte Ibalgin Junior) a u starších osôb. Títo pacienti majú začínať liečbu najnižšou dostupnou dávkou. U týchto pacientov a takisto u pacientov vyžadujúcich súbežnú liečbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liečivami, ktoré pravdepodobne zvyšujú gastrointestinálne riziko, sa má zvážiť kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónovej pumpy).

NSAID ako je ibuprofen môžu maskovať príznaky infekcie a horúčky.

Ak sa ktorékoľvek z vyššie uvedených ochorení vyskytuje u vášho dieťaťa, pred použitím Ibalginu Junior sa poraďte s lekárom.

Ak tento liek užíva dospelý:

Staršie osoby
U starších osôb je zvýšené riziko nežiaducich udalostí pri užívaní NSAID, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú žalúdka a čriev. Pre viac informácií pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“.

Ak ste v minulosti mali poškodenie žalúdočno-črevného traktu (gastrotoxicitu), hlavne v staršom veku, máte lekárovi hlásiť všetky neobvyklé brušné príznaky (najmä žalúdočno-črevné krvácanie) predovšetkým v počiatočných fázach liečby.

Iné lieky a Ibalgin Junior

Ak vaše dieťa teraz užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, predovšetkým ak užíva:

 • kortikosteroidy (ako je prednizolón), pretože tieto lieky môžu zvýšiť riziko žalúdočných a črevných vredov alebo krvácania;
 • iný NSAID liek (vrátane inhibítorov COX-2, ako je celekoxib alebo etorikoxib);
 • niektoré lieky, ktoré sú antikoagulanciá (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (inhibítory ACE, napr. kaptopril, beta-blokátory, antagonisty angiotenzínu II) a dokonca niektoré iné lieky, ktoré môžu ovplyvňovať alebo môžu byť ovplyvnené liečbou ibuprofenom; preto sa pred použitím ibuprofenu s inými liekmi vždy poraďte s lekárom;
 • antiagregačné látky (ako je kyselina acetylsalicylová) a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (liek proti depresii), pretože to môže zvýšiť riziko žalúdočných a črevných vedľajších účinkov;
 • lieky na vysoký krvný tlak a močopudné tablety (diuretiká), pretože NSAID môžu oslabiť účinky týchto liekov a môžu predstavovať zvýšené riziko pre obličky; v tomto prípade sa uistite, že vaše dieťa počas dňa pije dostatok vody;
 • metotrexát (liek na liečbu rakoviny alebo reumatizmu), pretože účinok metotrexátu sa môže zvýšiť;
 • takrolimus (liek na potlačenie imunitnej reakcie), pretože riziko poškodenia obličiek je zvýšené;
 • cyklosporín (liek na potlačenie imunitnej reakcie), pretože existuje obmedzený dôkaz o zvýšenom riziku poškodenia obličiek;
 • zidovudín (liek na liečbu AIDS), pretože užívanie Ibalginu Junior môže viesť k zvýšenému riziku krvácania do kĺbu alebo krvácania, ktoré vedie k opuchu u HIV+ hemofilikov;
 • deriváty sulfonylmočoviny: klinické vyšetrenia preukázali vzájomné ovplyvnenie medzi NSAID a antidiabetikami (derivátmi sulfonylmočoviny); hoci vzájomné ovplyvnenie medzi ibuprofenom a derivátmi sulfonylmočoviny sa dosiaľ nepopísali, preventívne sa pri súbežnom užívaní odporúča kontrola hodnôt glukózy v krvi;
 • probenecid a sulfinpyrazón: lieky, ktoré obsahujú probenecid alebo sulfinpyrazón, môžu oneskoriť vylučovanie ibuprofenu;
 • baklofén: existujú klinické údaje naznačujúce, že NSAID môžu zvyšovať plazmatickú hladinu baklofénu; - ritonavir: užívanie tohto lieku môže zvýšiť plazmatické koncentrácie NSAID;
 • aminoglykozidy (antibiotiká) pretože NSAID môžu znížiť vylučovanie aminoglykozidov;
 • digoxín, fenytoín a lítium: ibuprofen môže zvýšiť plazmatické koncentrácie týchto liekov;
 • chinolónové antibiotiká, pretože užívanie týchto liekov a NSAID môže zvýšiť riziko kŕčov;
 • cholestyramín, pretože užívanie NSAID s cholestyramínom môže oneskoriť a znížiť vstrebávanie NSAID;
 • vorikonazol a flukonazol, pretože tieto lieky môžu zvyšovať expozíciu NSAID.

Ak tento liek užíva dospelý:

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo
Informujte svojho lekára, ak otehotniete v priebehu užívania Ibalginu Junior. Neužívajte tento liek v priebehu posledných 3 mesiacov tehotenstva. Vyvarujte sa užívaniu tohto lieku počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, pokiaľ lekár neodporučí inak.

Dojčenie
Len malé množstvá ibuprofenu a jeho metabolitov prechádzajú do materského mlieka. Pretože nie sú doposiaľ známe žiadne škodlivé účinky na dieťa, počas krátkodobého užívania ibuprofenu v odporúčaných dávkach nie je zvyčajne potrebné prerušiť dojčenie.

Plodnosť
Ibalgin Junior patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu narušiť plodnosť u žien. Tento účinok je vratný po ukončení užívania lieku.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri krátkodobom užívaní tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ibalgin Junior obsahuje sorbitol.
Ak vám váš lekár povedal, že vaše dieťa neznáša niektoré cukry, kontaktuje lekára predtým, ako začnete používať tento liek.

3. Ako používať Ibalgin Junior

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Na vnútorné použitie.

Odporúčaná dávka na liečbu bolesti a horúčky:

Vek dieťaťa (hmotnosť) Koľko? Ako často počas 24hodín?*
6 – 9 rokov (20 – 29 kg) 5 ml (200 mg ibuprofenu) 3-krát
9– 12 rokov (30 - 40kg) 7,5ml (300 mg ibuprofenu) 3-krát

*Dávky sa majú podávať približne každých 6 až 8 hodín.

Liek nie je určený na používanie pre deti mladšie ako 6 rokov alebo s hmotnosťou menej ako 20 kg.

Deti (vekové rozmedzie: ≥ 6 rokov do < 12 rokov) a dospievajúci:

Ak u detí od 6 rokov a dospievajúcich je tento liek potrebné podávať viac ako 3 dni alebo sa príznaky ochorenia zhoršujú, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Suspenzia sa má zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
Pre pacientov s citlivým žalúdkom sa odporúča, aby sa Ibalgin Junior užíval s jedlom.

VAROVANIE: Neprekračujte stanovenú dávku.

Spôsob podávania pomocou dávkovacej pipety

Každé balenie obsahuje dávkovaciu pipetu pre meranie presnej dávky suspenzie.

 1. Obsah uzatvorenej fľašky dôkladne pretrepte (asi 5 sekúnd).
 2. Fľaška má bezpečnostný uzáver, ktorý nedovoľuje, aby ju otvorili deti. Uzáver otvoríte tak, že ho stlačíte pevne nadol a odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek.
 3. Zatlačte dávkovaciu pipetu cez hrdlo fľaše do suspenzie. Fľaška sa neobracia hore dnom.
 4. Pomocou piestu dávkovacej pipety natiahnite požadovanú dávku suspenzie (podľa značenia na pipete - ml).
 5. Vyberte dávkovaciu pipetu z hrdla fľašky.
 6. Podajte suspenziu dieťaťu buď vložením konca dávkovacej pipety do úst a jemným tlakom na piest alebo vystreknutím suspenzie na lyžičku a podaním lyžičkou.
 7. Po použití fľašku opäť starostlivo zatvorte. Dávkovaciu pipetu umyte teplou vodou a nechajte vyschnúť.

Trvanie liečby
Tento liek je určený len na krátkodobé užívanie. Ak príznaky u dieťaťa pretrvávajú viac ako 3 dni, poraďte sa s lekárom.

Ak sa príznaky zhoršia, poraďte sa s lekárom.

Ak Vaše dieťa užije viac Ibalginu Junior, ako má Ak ste náhodou podali viac, ako je odporúčaná dávka Ibalginu Junior okamžite kontaktujte lekára. Príznaky predávkovania zahŕňajú nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, bolesť hlavy, závraty, ospalosť, zášklby očí, rozmazané videnie, zvonenie v ušiach a zriedkavo nízky krvný tlak, zmeny zloženia krvi, problémy s obličkami a strata vedomia.

Ak ste zabudli dať Ibalgin Junior vášmu dieťaťu
Nedávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete dať dávku, dajte ju hneď ako si spomeniete a potom dajte ďalšiu dávku podľa dávkovacieho intervalu uvedeného vyššie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie príznakov.
U vášho dieťaťa sa môže objaviť niektorý zo známych vedľajších účinkov NSAID. Ak sa tak stane alebo ak máte obavy, prestaňte podávať tento liek vášmu dieťaťu a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom.
Staršie osoby, ktoré užívajú tento liek, sú vystavené zvýšenému riziku rozvoja problémov súvisiacich s vedľajšími účinkami.

PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ tento liek a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vášho dieťaťa vyvinú:

 • prejavy črevného krvácania, ako sú: závažná bolesť brucha, čierna dechtová stolica, vracanie krvi alebo tmavých častíc, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina; · prejavy zriedkavej, avšak závažnej reakcie z precitlivenosti, ako je zhoršenie astmy, nevysvetliteľný sipot alebo dýchavičnosť, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním, zrýchlený pulz, pokles krvného tlaku, ktorý vedie k šoku; To sa môže vyskytnúť už po prvom užití tohto lieku. Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite volajte lekára. · závažné kožné reakcie, ako sú vyrážky pokrývajúce celé telo, šupiny, pľuzgiere na koži alebo odlupovanie kože.

Ak má vaše dieťa niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, zhoršia sa alebo spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi.

Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

 • pálenie záhy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, plynatosť (vetry), hnačka, zápcha.

Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):

 • zápal žalúdka, zhoršenie zápalu hrubého čreva a Crohnovej choroby (vredové ochorenie tenkého čreva);
 • bolesť hlavy, závrat, nespavosť, nekľud, podráždenosť alebo vyčerpanosť;
 • poruchy videnia;
 • vredy v žalúdočno-črevnom trakte, ktoré môžu krvácať alebo prasknúť;
 • vredy v ústach a/alebo opuch a podráždenie v ústach;
 • reakcie z precitlivenosti s kožnými vyrážkami a svrbením a astmatickými záchvatmi (prípadne s poklesom krvného tlaku).

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 osôb):

 •  tinnitus (hučanie v ušiach)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb):

 • zápal pažeráka alebo pankreasu, upchatie čreva;
 • ťažké formy kožných reakcií zahŕňajúce vyrážky so začervenaním a pľuzgierikmi, ktoré sa môžu šúpať, sprevádzané horúčkou, zimnicou, bolesťou svalov a pocitom nepohody, Stevensov-Johnsonov syndróm; vo výnimočných prípadoch sa počas ovčích kiahní (varicela) vyskytovali závažné infekcie kože;
 • močenie zriedkavejšie ako zvyčajne a opuch (je možné akútne zlyhávanie obličiek alebo zápal); poškodenie obličiek alebo zvýšené koncentrácie močoviny v krvi (prvé prejavy sú močenie zriedkavejšie ako zvyčajne, zakalený moč, krv v moči, bolesť chrbta, možný opuch nôh a celkový pocit skľúčenosti);
 • problémy s tvorbou krvných buniek (prvé prejavy sú horúčka, bolesť hrdla, povrchové vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, závažná vyčerpanosť, krvácanie z nosa a kože, nevysvetliteľná alebo nezvyčajná tvorba modrín);
 • psychotické reakcie a depresia;
 • zhoršenie zápalu z dôvodu infekcie; ak sa vyskytnú prejavy infekcie alebo sa zhoršia počas užívania Ibalginu Junior poraďte sa so svojím lekárom;
 • opuch, vysoký krvný tlak, palpitácie (búšenie srdca), srdcové zlyhávanie, srdcový záchvat;
 • problémy s pečeňou alebo zápal pečene; zlyhanie alebo poškodenie pečene, predovšetkým pri dlhodobom užívaní, ktoré sa prejavuje zožltnutím kože a očí alebo bledou stolicou a tmavým močom;
 • veľmi zriedkavo sa pozorovali pri podávaní ibuprofenu príznaky aseptickej meningitídy (zápal mozgových blán) so stuhnutosťou šije, bolesťou hlavy, nevoľnosťou, vracaním, horúčkou alebo zahmleným vedomím; pacienti s autoimúnnymi poruchami (systémový lupus erytematodes (SLE), zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) môžu byť postihnutí s väčšou pravdepodobnosťou; Ak sa objavia, okamžite kontaktujte lekára.

Neznáme (častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

 • poškodenie sluchu

Lieky ako je tento, môžu byť spojené s miernym zvýšením rizika srdcového záchvatu („infarkt myokardu“) alebo náhlej cievnej mozgovej príhody.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ibalgin Junior

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a etikety po „EXP“.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Spotrebujte do 6 mesiacov po prvom otvorení a uchovávajte do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ibalgin Junior obsahuje

 • Liečivo je buprofen. Každý 1ml perorálnej suspenzie obsahuje 40 mg ibuprofenu.
 • Ďalšie zložky sú: tekutý sorbitol (nekryštalizujúci), disperzná celulóza RC 591, sodná soľ karmelózy, monohydrát kyseliny citrónovej benzoan sodný, chlorid sodný, malinová príchuť, čerešňová príchuť, taumatín, sukralóza, dihydrát sodnej soli sacharínu, polysorbát 60, ružový extrakt antokyanínu, čistená voda.

Ako vyzerá Ibalgin Junior a obsah balenia

Ibalgin Junior je ružová viskózna suspenzia s vôňou malín a čerešní.

Druh obalu: fľaška z tmavého skla (hydrolytická trieda III) s plastovou vložkou s bielym skrutkovacím bezpečnostným uzáverom z polypropylénu.
Balenie obsahuje dávkovaciu pipetu (6 ml) s vyznačenými dávkami.

Veľkosť balenia: 1 × 100 ml (1 fľaška obsahuje 100 ml suspenzie).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika IBALGIN JUNIOR 40mg/ml
Maďarsko Algoflex Junior 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió
Poľsko MODAFEN JUNIOR
Rumunsko IBALGIN JUNIOR 200 mg/5 ml suspensie orală
Slovensko IBALGIN JUNIOR

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.