Právne ustanovenia

Všeobecné užívateľské podmienky a ochrana osobných údajov

 1. Duševné vlastníctvo
 2. Povaha informácií
 3. Odkazy na iné stránky
 4. Osobné údaje a iné informácie
 5. Obmedzenia zodpovednosti
 6. Dostupnosť webovej stránky
 7. Informácie o produktoch
 8. Rozhodné právo a jurisdikcia
 9. Právne informácie
 10. Poďakovanie

Nasledujúce všeobecné užívateľské podmienky (ďalej aj ako „podmienky“), uvedené na tejto stránke, sa vzťahujú sa na každého užívateľa internetu, ktorý túto stránku navštívi, otvorí, prehliada, zobrazuje alebo akokoľvek k nej, resp. k jej obsahu pristupuje (ďalej len „prístup a používanie“). V prípade, že pristupujete a používate túto stránku automaticky akceptujete všetky nižšie uvedené obmedzenia a podmienky. Nepoužívajte túto stránku, ak bezvýhradne nesúhlasíte so všetkými podmienkami. Odporúčame Vám tieto podmienky pravidelne kontrolovať, keďže sa môžu z času na čas bez oznámenia meniť.

Váš prístup a používanie stránky www.ibalgin.sk (ďalej len „stránka”) sa spravuje a podlieha týmto podmienkam a príslušným právnym predpisom. Prístupom a používaním tejto stránky potvrdzujete, že nižšie uvedené podmienky bez výhrad akceptujete, a že ich budete rešpektovať.

1. Duševné vlastníctvo

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. člen skupiny Sanofi Group, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 339 450 (ďalej len „Spoločnosť“).

Informácie zobrazované, prístupné alebo uvádzané na tejto stránke vrátane všetkých materiálov, dokumentov, súborov, obrázkov, fotografií, dizajnu, grafiky, technických náčrtov, zariadenia, kódov a celkového vzhľadu tejto stránky a servera (ďalej len „materiály“) sú predmetom autorských, resp. iných práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré sú vo vlastníctve, alebo sú oprávnene vykonávané francúzskou materskou spoločnosťou Sanofi alebo jej ovládajúcimi, resp. ovládanými osobami, tak ako sú tieto osoby vymedzené v § 66a zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pridružené osoby“). Akékoľvek kópie tejto stránky alebo jej obsahu môžu byť zhotovované a použité výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Sanofi a musia obsahovať nasledujúce označenie “Copyright © Sanofi 2014. Všetky práva vyhradené.”.

Všetky práva k materiálom sú vyhradené, ak nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak. Rovnako sú všetky názvy produktov, uvádzané na tomto serveri, resp. tejto stránke, obchodnými značkami spoločnosti Sanofi prípadne inej spoločnosti zo skupiny Sanofi, s riadne registrovanými ochrannými známkami, okrem prípadov, kedy je uvedené, že tieto názvy sú predmetom vlastníckeho, duševného, priemyselného alebo iného práva iného subjektu. Ochranné známky, obchodné mená, názvy, logá, dizajny, produkty a iné predmety autorského, resp. akýchkoľvek iných príslušných práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré táto stránka, resp. server uvádza, sú národne aj medzinárodne chránené. Akékoľvek ich použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sanofi je zakázané.

2. Povaha informácií

V určitých prípadoch môžu byť na stránku umiesťované odborné stanoviská týkajúce sa určitej oblasti vo vzťahu k obsahu stránky, alebo výňatky z tlačových správ. Takéto informácie predstavujú len stanoviská a názory daných odborníkov alebo médií a nepredstavujú nevyhnutne stanoviská či názory spoločnosti Sanofi. Spomínaní odborníci nie sú zamestnancami spoločnosti Sanofi a nedostávajú za zverejnenie ich stanoviska či názoru od spoločnosti Sanofi žiadnu odmenu. Spoločnosť Sanofi nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií alebo názorov uvádzaných v takýchto materiáloch. Odborné poradenstvo odráža len osobné názory daného odborníka a v žiadnom prípade nemá byť považované za názor spoločnosti Sanofi, ktorá za tieto názory nenesie žiadnu zodpovednosť.

Stránka ďalej obsahuje informácie týkajúce sa zdravia, telesnej kondície, zdravotnej oblasti a rôznych druhov lekárskych ošetrení, ktoré sa vzťahujú výlučne na ľudí. Slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno chápať ako náhradu za diagnózu alebo liečenie Vaším lekárom alebo poradenstva poskytovaného Vašim lekárnikom. Informácie uvádzané na tejto stránke by nemali slúžiť na diagnostikovanie akéhokoľvek ochorenia alebo telesného problému, alebo predpísanie či užívanie akýchkoľvek liekov uvádzaných na stránke. Vždy by ste sa mali poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom a starostlivo si prečítať príbalový leták lieku.

Informácie, umiestnené na stránke, neslúžia ako prostriedok presvedčovania či motivovania na užívanie alebo predpisovanie medicínskych produktov, ovplyvňovanie výsledkov klinických testov produktov spoločnosti Sanofi alebo priame či nepriame ovplyvňovanie rozhodovacích procesov v spojitosti so spoločnosťou Sanofi alebo jej produktmi.

3. Odkazy na iné stránky

Stránka obsahuje odkazy na stránky tretích strán, na ktoré môžete byť kliknutím presmerovaní. Spoločnosť Sanofi nie je oboznámená s obsahom stránok tretích strán ani ho nekontroluje, preto za ich obsah nepreberá žiadnu zodpovednosť. Okrem toho, existencia odkazového linku zo stránky Sanofi na stránku tretích strán žiadnym spôsobom nenaznačuje, že spoločnosť Sanofi akýmkoľvek spôsobom schvaľuje obsah tejto stránky, alebo dokonca akékoľvek využitie takéhoto obsahu.

Je Vašou zodpovednosťou, aby ste potrebnými opatreniami zabránili infikovaniu tejto stránky spoločnosti Sanofi ako aj zariadenia, ktoré využívate na prístup a používanie tejto stránky, okrem iného, akýmikoľvek „vírusmi”, „trójskymi koňmi” alebo iným „škodlivým softvérom”.

Stránky tretích strán môžu obsahovať hyperlinkové odkazy, ktoré Vás odkážu na túto stránku. Bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti Sanofi nie je možné umiestniť žiaden podobný hyperlinkový odkaz. V každom prípade spoločnosť Sanofi žiadnym spôsobom nezodpovedá za nedostupnosť takýchto externých stránok a spoločnosť Sanofi ani nereviduje, nekontroluje, neschvaľuje, ani nezodpovedá za žiaden obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné alebo prístupné cez takého stránky tretích strán.

4. Osobné údaje a iné informácie

4.1 Spoločnosť Sanofi neposkytne žiadnym tretím stranám vaše osobné údaje, ktoré by ste mohli poskytnúť prostredníctvom e-mailu spoločnosti sanofi. Takéto prípadné osobné údaje sa použijú za jediným účelom, a to čo najefektívnejšie vám poskytnúť odpovede na vaše otázky.

Spoločnosť Sanofi spracúva len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na spoločnosť Sanofi. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 • Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 • spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti Sanofi alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva: (i) právo súhlas kedykoľvek odvolať, (ii) právo prístupu k svojim osobným údajom, spracúvaným zo strany spoločnosti Sanofi, (iii) právo žiadať o ich opravu, (iv) právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu, (v) právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“), (vi) právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov, (vii) právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, (viii) právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika a zároveň (ix) pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv môžete kontaktovať spoločnosť Sanofi prostredníctvom: recepcia@sanofi.com alebo poštou na adrese spoločnosti Sanofi : sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava 851 01.

Okrem údajov, ktoré pošlete spoločnosti Sanofi, spoločnosť zbiera aj informácie z tzv. „cookies“. Tieto informácie môžu obsahovať údaje o (i) webových stránkach prepojených s touto stránkou, (ii) stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke, (iii) Vašu IP adresu a (iv) dĺžku času stráveného na tejto stránke. Tieto informácie spoločnosť Sanofi nepoužíva za účelom Vašej identifi kácie, ale za účelom štatistiky, diagnostikovania problémov súvisiacich so stránkou alebo serverom. Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.

4.2 Stránka nie je vytvorená na to, aby získavala dôverné informácie, ktoré by ste prípadne mohli poskytnúť.

S poukazom na uvedené, okrem osobných údajov uvedených vyššie, všetky informácie v akejkoľvek forme, či už v podobe dokumentu, údaja, grafiky, otázok, návrhov, konceptov, pripomienok alebo akékoľvek iné informácie, ktoré môžete komunikovať na stránke, sa za žiadnych okolností nepovažujú za dôverné. Poskytnutím informácií oprávňujete spoločnosť Sanofi k tomu, aby s týmito informáciami nakladala, reprodukovala ich, upravovala alebo prenášala ďalej, vždy však iba za účelom spracovania Vašej požiadavky.

5. Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť Sanofi vynakladá úsilie čo najlepšie zabezpečiť správnosť a aktualizáciu informácií zobrazovaných na stránke, ktorej obsah si spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Avšak spoločnosť Sanofi sa nemôže plne zaručiť za správnosť, presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť informácií dostupných na stránke. V dôsledku toho spoločnosť Sanofi nenesie zodpovednosť za:

 • akékoľvek nepresnosti, nesprávnosti alebo opomenutia týkajúce sa informácií poskytovaných na stránke;
 • akékoľvek škody vyplývajúce z konania tretích strán, ktoré pozmenili informácie alebo materiály poskytované na stránke;
 • akékoľvek škody bez ohľadu na ich príčinu, pôvod, povahu alebo dôsledky, aj v prípadoch, kedy si spoločnosť Sanofi bola vedomá možnosti vzniku takejto škody, či už v dôsledku (i) prístupu alebo nemožnosti prístupu na stránku, (ii) prístupu a použitia stránky, vrátane akéhokoľvek poškodenia alebo vírusu, ktorý môže napadnúť Váš počítačový systém alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré na prístup a použitie využívate, a/alebo (iii) nedôveryhodnosti informácií poskytovaných priamo alebo nepriamo na stránke.

Spoločnosť Sanofi sa vyslovene zbavuje akejkoľvek zodpovednosti alebo záväzkov za škody, ktoré vzniknú alebo súvisia s prístupom a používaním, alebo neschopnosťou použiť informácie z tejto stránky a/alebo chybami a nedostatkami v ich obsahu a vhodnosti či spôsobilosti ich použitia na určitý účel.

6. Dostupnosť webovej stránky

Prístupom a používaním tejto stránky beriete na vedomie, že (i) je technicky nemožné, aby stránka fungovala bez nedostatkov a že spoločnosť Sanofi za to nemôže prebrať žiadnu zodpovednosť, (ii) že nedostatky môžu viesť k dočasnej nedostupnosti stránky a že (iii) prevádzkovanie stránky môže byť negatívne ovplyvnené podmienkami a výkonmi mimo dosahu spoločnosti Sanofi, ako je napríklad prenos a telekomunikačné prepojenie medzi spoločnosťou Sanofi a Vami a spoločnosťou Sanofi a inými systémami a sieťami.

Spoločnosť Sanofi a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek dočasne alebo natrvalo pozmeniť alebo prerušiť fungovanie celej stránky alebo jej časti s cieľom vykonať údržbu a/alebo zlepšiť a/alebo zmeniť stránky. Spoločnosť Sanofi nezodpovedá za žiadne pozmenenie alebo pozastavenie či zrušenie stránky.

7. Informácie o produktoch

Informácie obsiahnuté a zverejnené na stránke môžu obsahovať priame alebo nepriame odkazy na produkty, programy a služby spoločností zo skupiny Sanofi, ktoré nie sú ponúkané alebo dostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch, alebo ktoré sa môžu ponúkať pod inou obchodnou značkou a ktoré môžu podliehať iným nariadeniam a podmienkam použitia v závislosti od krajiny. Takéto odkazy nenaznačujú zámer zo strany spoločnosti Sanofi predávať tieto produkty, programy alebo služby vo Vašej krajine. Obráťte sa, prosím, na miestnu pobočku spoločnosti Sanofi Group alebo vášho obchodného partnera Sanofi so žiadosťou o akékoľvek informácie týkajúce sa produktov, programov a služieb, ktoré sú dostupné vo Vašom regióne či krajine.

8. Rozhodné právo a jurisdikcia

Stránka a jej obsah sa riadia slovenským právom. O prípadných sporoch budú rozhodovať slovenské súdy.

9. Právne dostatočné oznámenie

9.1 Editor stránky:

Sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

9.2 Publishing Director a Managing Editor

CHC oddělení, Sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

9.3 Site Hosting

Lundegaard spol. s r. o., Papírenská 180/1, Bubeneč, 160 00, Praha 6, Tel.: +420 222 253 015

10. Poďakovanie

Obchodné značky

Photo credits

sanofi-aventis, s.r.o.