Právne aspekty, zodpovednosti a dôvernosti informácií

Spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s.r.o. patriaci do skupiny Sanofi Group (ďalej už len "Sanofi CHC") udržiava túto Internetovú stránku (ďalej už len "Internetovú stránku") pre vaše osobné potešenie, informovanosť, vzdelávanie a komunikáciu. Budeme radi, ak si ju prezriete.

Zoznam priamych odkazov na oddiely:

Internetová stránka a jej obsah sú štruktúrované v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. I keď je k dispozícii aj osobám z iných krajín, stránka, ako aj jej obsah sú navrhnuté pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky.

Táto Internetová stránka môže občas obsahovať informácie o rôznych zdravotných stavoch a ich liečbe. Cieľom týchto informácií nie je nahradiť poradenstvo profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tejto stránke nepoužívajte na účely diagnostiky zdravotného problému alebo ochorenia. Na tieto účely vždy vyhľadajte profesionálneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Internetová stránka obsahuje informácie o spoločnosti Sanofi CHC, ktoré môžu byť užitočné pre jej zákazníkov, zamestnancov a širokú verejnosť. Spoločnosť Sanofi CHC však neručí za dostupnosť, presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií tu uvedených a výslovne odmieta akúkoľvek povinnosť aktualizovať uvedené informácie, s výnimkou povinnosti aktualizovať informácie v súlade s platnou liekovou legislatívou Slovenskej republiky. Spoločnosť Sanofi CHC ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vynechané informácie v obsahu tejto Internetovej stránky.

Internetová stránka môže obsahovať výhľadové finančné a iné informácie, ktoré v sebe zahŕňajú riziká a neistoty, vrátane rizík spojených s neodmysliteľnou neistotou farmaceutického výskumu, vývoja a komercionalizácie prípravkov, dosahu konkurenčných prípravkov, patentov, zodpovednosti za chyby prípravkov, hradenia tretími stranami, ako aj ostatných rizík a neistôt, ktoré z času na čas popisujú výročné správy spoločnosti Sanofi CHC.

Prístupom na Internetovú stránku a jej využívaním vyjadrujete svoj bezvýhradný súhlas s dole stanovenými podmienkami požívania ("Podmienky používania").


1. Podmienky používania

Na tejto Internetovej stránke sa môžete pohybovať úplne voľne. Môžete si z nej sťahovať materiály. Všetky stiahnuté materiály môžete využívať na osobné, nie obchodné účely. Žiadne z materiálov však nemôžete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, vystavovať alebo používať na verejné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti Sanofi CHC. V stiahnutých materiáloch je nutné zachovať všetky informácie o autorských a iných vlastníckych právach.

Celý obsah internetovej stránky je autorsky chránený, pokiaľ nie je uvedené inak a nie je možné ho používať inak, než za podmienok stanovených v tomto dokumente a bez písomného súhlasu spoločnosti Sanofi CHC. Obrázky ľudí alebo miest zobrazených na Internetovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Sanofi CHC alebo sú používané s jej súhlasom.

Tieto obrázky nesmiete používať, ak to nepovoľujú tieto Podmienky používania alebo špeciálne povolenie uvedené v inej časti Internetovej stránky. Neautorizované používanie obrázkov môže porušiť autorské práva, obchodnú značku, dôvernosť alebo ustanovenia o zverejňovaní a oznamovaní.

Internetovú stránku využívate na vlastné riziko. Spoločnosť Sanofi CHC, ani žiadna iná strana zainteresovaná do vytvárania, produkcie alebo dodania tejto Internetovej stránky nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu, náhodnú, následnú, nepriamu alebo vymáhateľnú škodu vyplývajúcu z vášho prístupu na stránku, alebo jej využívania. Toto ustanovenie sa vzťahuje na akékoľvek poškodenie, aj poškodenie vyplývajúce z vírusov, ktoré môžu infikovať váš počítač alebo iný majetok. Všetko na tejto Internetovej stránke je vám poskytnuté BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO NEVÝSLOVNEJ, VRÁTANE. ALE NIE S OBMEDZENÍM NA NEVÝSLOVNÚ ZÁRUKU PREDAJNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré právne poriadky nepripúšťajú výluku nevýslovných záruk, takže niektoré z uvedených výluk sa na vás nemusia vzťahovať. Overte si platnú legislatívu v oblasti obmedzení výluk nevýslovných záruk vo vašej krajine.

K akejkoľvek komunikácii alebo materiálu, ktorý pošlete alebo vystavíte na Internetovú stránku prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným spôsobom, vrátane, ale nie s obmedzením na údaje, otázky, poznámky, návrhy, sa bude pristupovať ako k materiálom, ktoré nemajú dôverný charakter a nevzťahujú sa na ne vlastnícke práva. Spoločnosť Sanofi CHC, alebo ktorékoľvek jej zastúpenie môže tieto materiály alebo komunikáciu používať na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie s obmedzením na ich reprodukciu, zverejnenie, prenos, publikovanie, vysielanie a ďalšie vystavovanie. Spoločnosť Sanofi CHC a jej miestne zastúpenia tiež môžu využívať akúkoľvek komunikáciu alebo materiály, ktoré ste poslali na Internetovú stránku na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie s obmedzením na účely rozvoja, výroby a marketingu produktov.

Ochranná známka, logá a značky služieb (spoločné označenie „ochranné známky“) vystavené na Internetovej stránke sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti Sanofi CHC a ďalších subjektov. Nič uvedené na tejto internetovej stránke nemôže byť interpretované ako poskytnutie a následne, ako prekážka uplatnenia žalobného nároku, akejkoľvek licencie alebo práva na ochrannú známku bez písomného vyjadrenia spoločnosti Sanofi CHC alebo tretej strany. Zneužitie ochrannej známky na internetovej stránke a v jej obsahu je prísne zakázané, pokiaľ ustanovenia Podmienok používania nestanovujú inak. Týmto ste informovaný, že spoločnosť Sanofi CHC bude dôrazne a v najširšom zákonnom rozsahu obhajovať svoje právo na duševné vlastníctvo Internetovej stránky a jej obsah, vrátane uplatňovania trestnoprávnych sankcií.

Spoločnosť Sanofi CHC neoverovala všetky Internetové stránky, ktoré môžu byť na túto Internetovú stránku prepojené a nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej z nich. Vaše prepájanie na akékoľvek iné internetové stránky je na vaše vlastné riziko. Ak ste sa prepojili na ďalšiu internetovú stránku, prečítajte si právne informácie uvedené na príslušnej stránke o zachovávaní dôverného charakteru informácií na danej stránke, pretože sa môžu líšiť od politiky a právnych informácií našej Internetovej stránky.

Spoločnosť Sanofi CHC síce môže občas monitorovať alebo posudzovať diskusie, rozhovory, informácie vystavené na stránke, bulletiny a podobné informácie, nie je to však jej povinnosťou, s výnimkou aktualizácie požadovanej platnou legislatívou Slovenskej republiky. Sanofi CHC zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetovej stránky, ani za žiadne chyby, hanobenie, krivé obvinenie, osočovanie, vynechanie, nepravdivosť, obscénnosť, pornografiu, profanáciu, nebezpečenstvo alebo nepresnosť akejkoľvek informácie na Internetovej stránke.

Je zakázané, aby ste vystavovali alebo prenášali akékoľvek nezákonné, ohrozujúce, osočujúce, obviňujúce, obscénne, poburujúce, pornografické alebo zneucťujúce, profánne materiály, alebo akékoľvek materiály, ktoré by mohli predstavovať alebo nabádať ku konaniu, ktoré by mohlo byť klasifikované ako trestný čin, alebo každé konanie, na základe ktorého vzniká občianskoprávna zodpovednosť alebo porušenie zákona. Sanofi CHC bude plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo v rámci súdneho nariadenia požadujúceho alebo nariaďujúceho spoločnosti Sanofi CHC zverejniť totožnosť kohokoľvek, kto takéto informácie alebo materiály zverejní.

Je zakázané meniť, poškodzovať alebo ničiť Internetovú stránku, alebo pridávať na ňu akékoľvek neautorizované materiály. Spoločnosť Sanofi CHC si bude dôrazne chrániť svoju Internetovú stránku a akéhokoľvek narušiteľa bude stíhať v plnej miere stanovenej zákonom, vrátane trestnoprávnych sankcií.

Sanofi CHC si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo odstrániť materiály z Internetovej stránky a Sanofi CHC môže kedykoľvek revidovať tieto Podmienky používania a iné pravidlá uvedené na tejto Internetovej stránke. Každá takáto revízia je pre vás záväzná, preto by ste mali stránku pravidelne navštevovať, aby ste sa oboznámili s aktuálnymi Podmienkami používania a pravidlami.

2. Dôvernosť informácií

Nezbierame žiadne osobné informácie o vašej osobe, pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne. Ak si neželáte, aby boli zaznamenané vaše osobné údaje, neposkytujte nám ich.

Ak nám poskytnete osobné údaje nepodliehajúce ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov, napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu, číslo telefónu a iné osobné údaje, možno vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo klasickej pošty s cieľom poskytnúť vám informácie, ktoré by podľa nášho názoru mohli byť pre vás zaujímavé. Zároveň vám ponúkneme možnosť odstúpiť od tejto služby. Informácie, ktoré nám pošlete, nepredávame ani nepresúvame iným subjektom mimo našej spoločnosti, s výnimkou toho, že vaše údaje môžeme postúpiť externej spoločnosti, ktorá spracúva poštu. Vašu e-mailovú adresu a akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, považujeme za informácie súkromného a dôverného charakteru, a v rámci Sanofi CHC sa k nim bude náležite pristupovať. Údaje môžu byť prenesené alebo sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti Sanofi CHC v iných krajinách. K osobným údajom sa vždy pristupuje ako k dôverným informáciám.

Údaje, ktoré nemajú osobný charakter, t.j. otázky, pripomienky, nápady, návrhy, sa nepovažujú za údaje dôverného charakteru a spoločnosť Sanofi CHC má plnú právomoc ich zverejniť a používať ich bez toho, aby ju viazala akákoľvek povinnosť voči vám na akýkoľvek účel alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov.

Vo vašom počítači môžeme s vaším súhlasom uložiť niektoré informácie, aby sme zvýšili kvalitu vašich návštev na našej Internetovej stránke. V niektorých prípadoch nám tieto informácie pomôžu prispôsobiť obsah vašim potrebám, alebo nám pri opakovaných návštevách Internetovej stránky pomôžu vyhnúť sa požadovaniu tých istých informácií. S väčšinou internetových prehliadačov môžete z pevnej pamäte svojho počítača vymazať informácie označované ako „cookies”, zablokovať ich alebo dokonca vám môže chodiť varovanie skôr, než by sa „cookie” do vášho systému dostalo. Keď sa chcete dozvedieť niečo viac o „cookies”, pozrite sa do inštrukcií k prehliadaču, alebo využite funkciu „pomoc”.

Veľmi nám záleží na ochrane súkromia detí. Naším zámerom nie je zhromažďovať akékoľvek osobné údaje od detí do 18 rokov. Ak nám dieťa poskytlo osobné údaje, mal by nás kontaktovať jeho rodič alebo opatrovník/pestún.

Ak si neželáte, aby sme vás kontaktovali, alebo ak máte nejaké otázky ohľadne našej politiky na zachovávanie dôvernosti informácií, kontaktujte nás

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s.r.o. a pre celú skupinu Sanofi CHC Group veľmi dôležitá. Nižšie sa môžete oboznámiť s informáciami o ochrane a spracovávaní Vašich osobných údajov a správami, ktoré môžete v súvislosti so spracovaním osobných údajov uplatniť.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bartislava 1, vložka číslo 147391/B (ďalej tiež „prevádzkovateľ“ alebo „Sanofi CHC“).

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadne spracovávania osobných údajov môžete prevádzkovateľa kontaktovať na adrese: Opella Healthcare Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, e-mail: gdprsk-cz@sanofi.com, alebo môžete kontaktovať poverenú osobu pre ochranu osobných údajov zo skupiny Sanofi CHC Group (DPO) na adrese sanofi-aventis Global Privacy Office GPO, Sanofi CHC, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS, France.

Aké osobné údaje spracovávame, aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a jeho účel?

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, v ktorom sme ich získali priamo od Vás, napríklad prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie alebo sme ich získali z iných verejných zdrojov (napríklad databázy verejne dostupné na webových stránkach).

Spracovávané osobné údaje

V závislosti od účelu spracovania osobných údajov spracovávame najmä nasledujúce osobné údaje:

• Identifikačné údaje, tými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, identifikačné číslo prípadne rodné číslo, ak jeho spracovanie vyžadujú príslušné právne predpisy.

• Kontaktné údaje, tými sa rozumejú najmä adresa, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, prípadne ďalšie kontaktné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytol/a.

• Údaje o zdravotnom stave, tými sa rozumejú najmä údaje o anamnéze, užívaných liekoch, uskutočnených vyšetreniach alebo nežiaducich udalostiach. Vzhľadom k tomu, že ide o citlivé osobné údaje, sú spracovávané s riadnou starostlivosťou a je im poskytnutý vysoký štandard ochrany.

• Profesijné kvalifikačné údaje, tými sa rozumejú údaje o Vašich pracovných skúsenostiach a iných skutočnostiach uvedených vo Vašom životopise alebo obdobnej dokumentácii zaslané prevádzkovateľovi, v prípade, že sa uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, že ste zdravotníckym pracovníkom a tieto údaje sú nevyhnutné na overenie Vašich znalostí a skúseností (napríklad ak máte byť zaradený ako skúšajúci do klinického skúšania).

• Údaje získané zo súborov cookies, v prípade, že ste navštívili niektorú z webových stránok patriacich do skupiny Sanofi CHC Group.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame:

s Vašim súhlasom o spracúvaní osobných údajov – v takom prípade Vám bola informácia o spracovaní osobných údajov poskytnutá pred udelením Vášho súhlasu. V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky, alebo požiadavky týkajúce sa GDPR, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

bez vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov – v takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje na základe iného právneho dôvodu, ako je súhlas stanovený v článku 6 nariadenia GDPR. Môže ísť najmä o spracovanie osobných údajov nevyhnutných pre plnenie zmluvy, spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie právnej povinnosti, spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.


Prípady, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe iného právneho dôvodu, než je súhlas so spracovaním osobných údajov, sú uvedené nižšie. V nasledujúcom texte môžete nájsť situáciu, na základe ktorej ste osobné údaje spoločnosti Sanofi CHC poskytli, a oboznámiť sa s právnym základom, účelom a rozsahom spracúvania Vašich osobných údajov.

Uzatvárate alebo ste uzatvorili so spoločnosťou Sanofi CHC zmluvu, rokujete o jej zmene alebo ukončení?
Najmä v súvislosti s Vašou činnosťou lekára, farmaceuta či iného zdravotníckeho pracovníka alebo v súvislosti s činnosťou Vášho zamestnávateľa ako zdravotníckeho zariadenia s nami možno rokujete o uzatvorení, zmene či ukončení obchodnej zmluvy alebo plníte už uzatvorenú obchodnú zmluvu či prijímate plnenie z takejto obchodnej zmluvy. V takýchto prípadoch sú spracúvané najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje za účelom dohodnutia zmluvných podmietok či plnenia takejto zmluvy. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade splnenie povinnosti zo zmluvy.

Ste zdravotníckym pracovníkom a navštevuje Vás reprezentant spoločnosti Sanofi CHC?
V prípade, že ste zdravotníckym pracovníkom a navštevuje Vás obchodný reprezentant spoločnosti Sanofi CHC, spracúvame Vaše kontaktné aj identifikačné údaje na základe oprávneného záujmu, keďže máme ako farmaceutická spoločnosť záujem na propagácii svojich výrobkov a zároveň tiež na edukáciu lekárov ohľadne našich produktov. Vaše osobné údaje sú spracúvané najmä za účelom vedenia databázy zdravotníckych pracovníkov a za účelom kontaktovania Vašej osoby.

Uchádzate sa o zamestnanie v spoločnosti Sanofi CHC?
V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, potom spoločnosť Sanofi CHC spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijných kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu, keďže je spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zásadné pre posúdenie vhodnosti kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely prijímacieho konania a vzájomnej komunikácie medzi Vami a spoločnosťou. Vaše osobné údaje môžu byť následne spracúvané tiež pre uzatvorenie pracovnej či obdobnej zmluvy o výkone príslušnej činnosti. Právnym základom je v tomto prípade plnenie povinností zo zmluvy.

Ste zamestnancom spoločnosti Sanofi CHC?
V prípade, že ste zamestnancom spoločnosti Sanofi CHC, potom spoločnosť Sanofi CHC spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijných kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ spracúva na základe plnenia povinností zo zmluvy a na základe plnenia zákonnej povinnosti. O podrobnostiach tohto spracúvania a súvisiacich právach sú zamestnanci osobitne informovaní.

Ste subjektom skúšania v rámci klinického skúšania?
V prípade, že ste subjektom skúšania v rámci klinického skúšania, potom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu. Osobné údaje o Vašom zdravotnom stave sú spracúvané s náležitou starostlivosťou a ochranou ako citlivé údaje a to výlučne za účelom uskutočnenia príslušného klinického skúšania po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie takého účelu. O podrobnostiach tohto spracúvania a súvisiacich právach sú subjekty skúšania samostatne informované písomnou formou v rámci klinického skúšania.

Nahlásili ste nežiaduce účinky liekov (uskutočnili ste tzv. farmakovigilačné hlásenie)?
V prípade, že ste nahlásili spoločnosti Sanofi CHC nežiaduce účinky a uskutočnili ste tzv. farmakovigilačné hlásenie, spracúva spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom sledovania bezpečnosti liekov v rozsahu identifikačných, prípadne kontaktných údajov a citlivých údajov o zdravotnom stave, ktoré prevádzkovateľovi poskytnete.

Obrátili ste sa na spoločnosť Sanofi CHC s otázkou ohľadne užívania, dostupnosti produktov Sanofi CHC alebo s inou obdobnou otázkou (tzv. medicínske otázky)?
V prípade, že ste sa na spoločnosť Sanofi CHC obrátili s tzv. medicínskou otázkou, spracúva spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, keďže považuje za dôležité poskytnúť Vám požadované informácie týkajúce sa jej produktov, najmä s ohľadom na to, že tieto informácie môžu mať vplyv na správne užívanie predmetných produktov a predovšetkým na Vaše zdravie. Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu a výlučne preto, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vašu otázku.

Sú vám zasielané obchodné informácie alebo ste príjemcom inej marketingovej alebo obchodnej komunikácie?
Ak Vám spoločnosť Sanofi CHC zasiela obchodné informácie, spracúva na tento účel najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe svojho oprávneného záujmu, v prípade keď ste Vy (alebo Váš zamestnávateľ) so spoločnosťou Sanofi CHC už skôr nadviazali obchodný vzťah. V ostatných prípadoch je spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom vedenia databázy obchodných partnerov spoločnosti a zasielania týchto obchodných informácií.

Ste lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom podieľajúcim sa na klinickom skúšaní alebo na neintervenčnej štúdii?
V prípade, že ste lekár alebo iný zdravotnícky pracovník podieľajúci sa na klinickom skúšaní alebo na neintervenčnej štúdii, spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou Sanofi CHC, alebo na základe zmluvy, ktorú spoločnosť Sanofi CHC uzavrela s Vaším zamestnávateľom. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov, prípadne tiež profesijných kvalifikačných údajov preukazujúcich Vaše odborné znalosti alebo skúsenosti. Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely vedenia databázy lekárov podieľajúcich sa na klinických skúšaniach alebo na neintervenčných štúdiách kontaktovania Vašej osoby v súvislosti s týmito aktivitami.

Kto je príjemca Vašich osobných údajov?

Vzhľadom na to, že medzi sebou spoločnosti patriace do skupiny Sanofi CHC Group úzko spolupracujú, môžu medzi sebou v niektorých prípadoch zdieľať Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom databázy a systémov, ktoré sú zamestnancom spoločností skupiny Sanofi CHC Group prístupné.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež externým poskytovateľom služieb za účelom poskytovania služieb, ako napríklad webhosting, analýzy dát, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, audit, spracovanie a analýza farmakovigilančných údajov, právne, daňové, účtovné a ďalšie služby.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené našim ďalším spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme v oblasti konkrétnych produktov alebo služieb. Môžu sem patriť naši partneri v oblasti spoločnej propagácie výrobkov, ktoré vyrábame a uvádzame na trh v rámci vzájomnej spolupráce.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež orgánom verejnej správy, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej správy v prípade, že takéto sprístupnenie je vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté tretím osobám v súvislosti s reorganizáciou, fúziou, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom alebo iným nakladaním s celou našou spoločnosťou alebo jej časťou, jej majetkom alebo akciami (zahŕňajúc tiež konkurzné alebo obdobné súdne konanie).

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané spoločnostiam patriacim do skupiny Sanofi CHC Group alebo jej zmluvným partnerom, ktorí majú sídlo mimo EÚ. Ak budú osobné údaje prenášané do krajín mimo EÚ, zabezpečí spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ aj v tomto prípade náležitú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, najmä tak, že príjemca týchto údajov bude viazaný štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na ochranu osobných údajov.

Akýkoľvek prenos údajov sa uskutoční v rámci (i) záväzných podnikových pravidiel spoločnosti Sanofi CHC schválených francúzskou agentúrou pre ochranu osobných údajov, (ii) štandardných zmluvných dokladov vypracovaných Európskou komisiou a schválenými francúzskymi agentúrami pre ochranu osobných údajov, (iii) globálnych zásad spoločnosti Sanofi CHC o ochrane súkromia a osobných údajov.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú alebo prípustnú pre stanovené účely, pre ktoré boli získané podľa retenčnej politiky (Records managment policy) a podľa zákonom stanovených lehôt pre archiváciu a skartáciu.

Medzi kritériá používané pre určenie dĺžky uchovávania osobných údajov patrí: (i) doba, počas ktorej trvá zmluvný vzťah; (ii) existencia právnej povinnosti, (iii) prípustnosť takého uchovávania vzhľadom na náš oprávnený záujem a (iv) zákonom stanovené lehoty pre archiváciu a skartáciu.

Aké práva môžete v súvislosti so spracovaním osobných údajov uplatniť?

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od spoločnosti Sanofi CHC ako prevádzkovateľa informácie o tom, či sú Vaše konkrétne osobné údaje spracúvané, aký je účel ich spracúvania, aké kategórie Vašich osobných údajov spoločnosť Sanofi CHC spracúva, kto je príjemcom Vašich osobných údajov, ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané a aké práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte.

Spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ má tiež povinnosť poskytnúť Vám informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín. Môžete tiež od spoločnosti Sanofi CHC ako prevádzkovateľa bezplatne požadovať kópiu spracovaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, že zistíte, že prevádzkovateľ spracúva Vaše nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu. Pokiaľ je to s prihliadnutím na účel spracúvania osobných údajov prípustné, môžete tiež požiadať doplnenie svojich osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, avšak výlučne za predpokladu, že:

• Vaše osobné údaje už nie je nevyhnutné spracúvať na účely, pre ktoré boli zhromaždené,

• Odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný dôvod pre ich spracúvanie,

• Vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neexistuje žiadny oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý by prevažoval nad Vašimi záujmami,

• Vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu,

• Preukáže sa, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

V prípade, že sa preukáže, že existuje jeden z vyššie uvedených predpokladov pre vymazanie osobných údajov, môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu ďalej spracúvané, pokiaľ pretrváva iný právny dôvod na ich spracúvanie (napríklad plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ povinná obmedziť, pokiaľ bude splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:

• Popierate presnosť osobných údajov, v takom prípade prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú na overenie presnosti osobných údajov,

• Neexistuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ale pred vymazaním osobných údajov uprednostňujete ich obmedzenie,

• Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje už nepotrebuje, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,

• Vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, v takom prípade bude spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené do doby, kým sa preukáže, či prevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa spracúvať Vaše osobné údaje (podľa výsledku dokazovania budú následne Vaše osobné údaje vymazané alebo ďalej spracúvané).

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

V prípade, že spoločnosť Sanofi CHC ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvnej povinnosti, máte tiež právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli a to v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. V rámci výkonu práva na prenositeľnosť máte právo, aby Vaše osobné údaje boli odovzdané priamo inému prevádzkovateľovi. Za spracúvanie Vašich osobných údajov týmto iným prevádzkovateľom už spoločnosť Sanofi CHC nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov môžete vzniesť v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Pokiaľ následne prevádzkovateľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a slobodami, nebudú už Vaše osobné údaje na základe predmetného oprávneného záujmu prevádzkovateľa ďalej spracúvané.

Námietku proti spracúvaniu osobných údajov môžete vzniesť tiež v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu. V takom prípade nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané bez ďalšieho dokazovania.

Právo podať sťažnosť na orgán dozoru

V prípade, že sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na orgán dozoru – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

Súbory cookies

Okrem osobných údajov, ktoré spoločnosť Sanofi CHC získava priamo od Vás alebo z verejných zdrojov, spoločnosť Sanofi CHC tiež spracúva informácie z tzv. cookies. Cookies sú malé súbory písmen a čísel, ktoré môžu zhromažďovať údaje o správaní užívateľa na webových stránkach. Takto získané informácie však spoločnosť Sanofi CHC nepoužíva za účelom Vašej identifikácie, ale výhradne za účelom štatistiky alebo diagnostikovania problémov súvisiacich s webovou stránkou alebo serverom. Viac o súboroch cookies používaných na našich webových stránkach sa môžete dozvedieť v texte nižšie.

Súbory cookies používame na to, aby sme mohli lepšie porozumieť spôsobu, akým sú naše internetové stránky používané, a aby bolo možné zlepšiť navigáciu v rámci týchto stránok. Súbory cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či bola určitá stránka, ktorá je súčasťou nášho webu, zobrazená. Súbory cookies nám môžu tiež povedať, či ste naše stránky už v minulosti navštívili, alebo či ste novým návštevníkom. Súbory cookies, ktoré používame, nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, s výnimkou IP adresy. Ak si neželáte súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies pevného disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich prijímanie a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený. Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Sanofi CHC zhromažďuje informácie o Vašom používaní našich stránok prostredníctvom cookies tiež za účelom marketingu. Máte možnosť tieto cookies odmietnuť. V prípade, že také spracúvanie neodmietnete, použijeme získané informácie na analýzu užívateľského správania návštevníkov našich webových stránok a tiež na zobrazovanie špecifickej reklamy na našich stránkach. Budeme Vám zobrazovať reklamy alebo obsah, o ktorých na základe Vášho užívateľského správania dôvodne predpokladáme, že zodpovedajú Vašim záujmom a Vám je teda zobrazované menšie množstvo náhodne vybranej reklamy alebo nepreferovaný obsah.

Informácie o cookies a možnosť ich vypnúť nájdete tiež na adrese. Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby súbory cookies nemohli byť ukladané na Váš pevný disk a/alebo aby ste boli vždy dotazovaný, či si prajete súbory cookies povoliť. Povolené súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať. Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v návode na použitie Vášho internetového prehliadača. Vysvetlenie vo forme textu s obrázkami pre prehliadače Firefox, Microsoft, Internet Explorer a Google Chrome nájdete tiež pod týmto odkazom. Pokiaľ nepovolíte ukladanie súborov cookies môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti našich webových stránok.

Na našich stránkach sú používané nasledujúce cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie (Strictly Necessary Cookies)
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Sú nastavené len na účely poskytovania služieb, ktoré požadujete, napríklad nastavenie Vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby aj tieto nevyhnutne potrebné súbory cookie blokoval, potom ale nemôžeme zaručiť správnu funkciu webových stránok, resp. riadne fungovanie služieb webových stránok. Najmä potom nebudeme môcť uložiť Vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie, takže pri každom vstupe bude potrebné tieto preferencie zadať znova. Tieto nevyhnutne potrebné súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.

Výkonnostné súbory cookie (Performance Cookies)
Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich stránok. Merajú na anonymnej báze, ako často navštevujete naše webové stránky a ako ich používate. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a najmenej obľúbené, a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po stránke. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku, a nebudeme môcť sledovať jej výkonnosť. Tieto výkonnostné súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.

Cielené súbory cookie (Targeting Cookies)
Tieto súbory cookie môžu na našej stránke nastaviť naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na profilovanie Vašich záujmov a na zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Cielené súbory cookie sú založené na jedinečnej identifikácii Vášho prehliadača a internetového zariadenia, takže umožňujú spracúvanie Vašich osobných údajov. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, bude sa Vám zobrazovať menej cielená reklama. S Vaším predchádzajúcim súhlasom nám tieto cielené súbory cookie uložené vo Vašom zariadení tretími stranami uvedenými nižšie umožňujú spočítať počet zobrazení reklamného obsahu v našich reklamných priestoroch, identifikovať tento obsah, počet zobrazení každého obsahu, počet používateľov, ktorí klikli na každý obsah, a všetky ďalšie akcie vykonané používateľmi na stránkach prepojených s týmto reklamným obsahom, aby sme mohli vypočítať sumy splatné účastníkom reklamného distribučného reťazca (komunikačná agentúra, správa reklamy, stránka/distribučné médium) a zostaviť štatistiky.

Viac informácií o súboroch cookie a konkrétnych súboroch cookie používaných na našich webových stránkach nájdete na stránke Pravidlá používania súborov cookies.

Naše stránky používajú tiež službu Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. (Google“). Služba Google Analytics využíva špecifický formát súborov „cookie“, t. j. textový súbor, ktorý je uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu Vášho používania stránok. Informácie o používaní týchto stránok vygenerované súborom cookie sú bežne prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané. Radi by sme zdôraznili, že služba Google Analytics bola na týchto webových stránkach rozšírená tak, aby zahrňovala kód „gat._ anonymizeIp();“ pre zaistenie anonymného záznamu IP adries (tzv. maskovanie IP adresy). Vzhľadom na anonymizáciu IP adries na týchto webových stránkach je Vaša IP adresa spoločnosti Google v rámci EÚ a štátov EHS skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google do USA prenášaná úplná IP adresa a až tam potom môže dôjsť k jej skráteniu. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu spôsobu, akým tieto stránky používate, a na základe týchto údajov spracúvava prehľady o aktivitách na stránkach a poskytuje nám dodatočné služby týkajúce sa webových stránok a používania internetu. Môžete spoločnosti Google zaznamenávanie dát o Vašom použití stránok generovaných súborom cookie a spracúvaním týchto údajov zabrániť stiahnutím a nainštalovaním plug-in modulu prehliadača, ktorý je dostupný pod odkazom.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránkach http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov spoločnosti Google http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov spoločnosti Google, http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Stránky nie sú určené na získavanie dôverných informácií od užívateľov

V dôsledku tejto skutočnosti nebudú žiadne informácie vo forme dokumentov dát, grafiky, otázok, návrhov a podobne, ktoré na stránkach uverejníte, považované za dôverné, s výnimkou vyššie uvedených osobných údajov. Poskytnutím informácií oprávňujete spoločnosť Sanofi CHC k tomu, aby s týmito informáciami nakladala, reprodukovala ich, upravovala alebo odovzdávala ďalej, vždy však výlučne za účelom vybavenia Vašej žiadosti.

Neposkytujte prostredníctvom stránok žiadne osobné údaje iných osôb ani informácie, ktoré sú dôverné alebo ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva.

4. Odkazy na iné stránky

Spoločnosť Sanofi CHC nezodpovedá za webové stránky tretích strán, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom týchto webových stránok. Nemáme možnosť kontrolovať obsah takých stránok tretích strán, ktoré zostávajú úplne nezávislé od našej spoločnosti. Existencia odkazu medzi týmito stránkami a stránkami tretej strany navyše v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť Sanofi CHC akýmkoľvek spôsobom schvaľuje obsah týchto stránok a najmä nich použitie.

Okrem toho ste zodpovední za prijatie potrebných preventívnych opatrení na zabránenie akémukoľvek napadnutiu webových stránok, okrem iného jedným alebo viacerými počítačovými vírusmi, trójskymi koňmi alebo akýmkoľvek iným „parazitom“.

Externé stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na naše stránky. Takéto odkazy by nemali byť vytvárané bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Sanofi CHC. Spoločnosť Sanofi CHC v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť takých stránok. Spoločnosť Sanofi CHC ich nemonitoruje, nekontroluje ani neschvaľuje a nezodpovedá za obsah, reklamu, produkty alebo iné súčasti dostupné na týchto stránkach alebo prostredníctvom nich.